Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2012
Download > 08. Rocznik 2012 > Nr 1/2012

Nr 1/2012


SPIS TREŚCI


RETRADYCJONALIZACJA I DYFERENCJACJA TO¯SAMOOECI
NA OBSZARZE POSTRADZIECKIM
Marta Olszak: Tradycja wynaleziona w polityce Turkmenistanu
w okresie prezydentury Turkmenbaszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Marta W³odarkiewicz: Retradycjonalizacja w procesach odrodzenia
narodowego na Syberii – analiza porównawcza Tuwy i A³taju . . . . . . . . . . 32
Justyna Tucholska: Samojedzi jako przedstawiciele zanikaj¹cych
ludów tubylczych Syberii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Piotr Za³êski: Poziomy to¿samooeci etnicznej Kirgizów . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Robert Molski: Zró¿nicowanie to¿samooeci narodowej Ukraiñców . . . . . . 98
HISTORIA NAJNOWSZA
Stanis³aw Zawadzki: Druga Republika Hiszpañska wobec
Kooecio³a katolickiego (1931–1936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Ma³gorzata Mizerska-Wrotkowska: Interwencja zewnêtrzna
w Hiszpanii podczas wojny domowej (1936–1939) . . . . . . . . . . . . . . . . .161
DYSKUSJE I POLEMIKI
Anna Magierska: Historyk – politologiem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
EUROPEISTYKA
Rafa³ Bieniada: Wyzwania demograficzne a perspektywa rozwojowa
Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Ganna Lavrynenko: Kolorowe rewolucje – analiza politologiczna . . . . . . .223
Asel K. Šajyldaeva: Charakterystyka problemów spo³ecznych
mieszkanek wsi w Kirgistanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
Perizat M. Ajtbaeva: Socjologia i praca socjalna – wybrane aspekty
analizy porównawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Kulnara S. Abdymomunova: Wzajemne relacje miêdzy instytucjami
prezydentury i przywództwa politycznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
September 05 2012 13:40:17
Pobrań
Pobierz 5725

Pobierz:
Pobierz
(2.06MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]