Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 1/2011
Download > 09. Rocznik 2011 > Nr 1/2011

Nr 1/2011


SPIS TREŚCI


TOŻSAMOŚCI W EUROPIE
Malwina Mikos:
Białorusini w Polsce – problemy identyfikacji i asymilacji . . . . . . . . 9
Monika Kawecka:
Oblicze etniczne opolskiej wsi Bierdzany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Martyna Redzimska:
Rola historii, religii i etniczności w samookreśleniu
Tatarów polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Justyna Tucholska:
Liwowie jako przykład społeczności reliktowej. Próba odrodzenia
kulturowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Katarzyna Filcek:
Tożsamość Bośniaków a procesy polityczne w Bośni i Hercegowinie . . 117
Aleksander Szałański:
Rola ruchów etnoregionalistycznych w procesie kształtowania się
współczesnego ustroju Hiszpanii – „państwa wspólnot” . . . . . . . . . . 154
TOŻSAMOŚCI W AFRYCE
Jacek Jan Pawlik:
Wieloaspektowość tożsamości politycznej we współczesnych
państwach afrykańskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
RADYKALIZM I EKSTREMIZM POLITYCZNY
Jarosław Tomasiewicz:
Między „Narodowym komunizmem” a „faszyzmem lewicy”?
Ideologia Legionu Młodych (1930–1939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Z WARSZTATÓW HISTORYKÓW DZIEJÓW NAJNOWSZYCH
Dariusz Faszcza:
Obraz wydarzeń w Polsce i na Węgrzech od 26 do 31 października
1956 r. na podstawie raportów attaché obrony Bułgarii . . . . . . . . . . . 213
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Ðèòà Á. Ñàëìîðáåêîâà:
Ñîöèàëüíàÿ íàïðÿæåííîñòü â ñîâðåìåííîì Êûðãûçñòàíå:
ñîöèîëîãè÷åñêèé àíàëèç âîçíèêàþùèõ ãîðîäñêèõ æèëìàññèâîâ . . 225
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:53:06
Pobrań
Pobierz 3989

Pobierz:
Pobierz
(2.48MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217798
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]