Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 4/2010
Download > 10. Rocznik 2010 > Nr 4/2010

Nr 4/2010


SPIS TREŚCI


TOŻSAMOŚCI W EUROPIE
Anna Kulpa:
Tożsamość Szkotów – etniczna czy obywatelska? . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Marta Kaniasta:
Etniczność jako podstawa samookreślenia i odrodzenia
kulturowego Walijczyków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Íóðçàò Ê. Ààëèåâà:
Ñîöèîêóëüòóðíûå îñîáåííîñòè ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ
â ñîâðåìåííîé Öåíòðàëüíîé Àçèè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
RECENZJE
Łukasz Zamęcki:
Andrzej Skrzypek, Dyplomatyczne dzieje PRL w latach 1956–1989 . . . 109
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:51:54
Pobrań
Pobierz 5195

Pobierz:
Pobierz
(3.22MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217798
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]