Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3/2010
Download > 10. Rocznik 2010 > Nr 3/2010

Nr 3/2010


SPIS TREŚCI


TOŻSAMOŚCI W EUROPIE
Róża Warszawik:
Historyczne, kulturowe i identyfikacyjne uwarunkowania
autonomii katalońskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Anna Grochulska:
Historyczne, kulturowe i polityczne przesłanki odrębności
etnicznej Korsykanów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
EUROPEISTYKA
Justyna Salamon:
Stosunki bilateralne Unii Europejskiej z Maghrebem . . . . . . . . . . . . 87
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Ãóëüçàò Ê. Ààëèåâà:
Ýòíîñòåðåîòèïû è îñîáåííîñòè èõ ïðîÿâëåíèÿ
â íàöèîíàëüíîì õàðàêòåðå êûðãûçîâ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
VARIA
Przemysław Biskup:
Polityka historyczna Tudorów i jej instrumenty prawne
na przykładzie „Kronik królewskich” Szekspira . . . . . . . . . . . . . . . . 131
RECENZJE
Anna Magierska:
Radosław Domke, Ziemie Zachodnie i Północne Polski
w propagandzie lat 1945–1948 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:49:12
Pobrań
Pobierz 3729

Pobierz:
Pobierz
(2.03MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]