Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 2/2010
Download > 10. Rocznik 2010 > Nr 2/2010

Nr 2/2010


SPIS TREŚCI


NAJNOWSZA HISTORIA POLITYCZNA POLSKI
Łukasz Zamęcki:
Aspekt surowcowy polskich działań emigracyjno-kolonialnych
w latach trzydziestych XX wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kamil Mroczka:
Problem rewizji konstytucji marcowej w sejmie II kadencji . . . . . . . . 28
Joanna Ogrodowczyk:
Jak budowano centrum socjalistycznej Warszawy? . . . . . . . . . . . . . . 48
Daniel Przastek:
Aparat represji wobec ludzi kultury w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Renata Piaskowska:
Polityka wewnętrzna rządu Kazimierza Marcinkiewicza . . . . . . . . . . 71
Z BADAŃ NAD SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM
Piotr Załęski:
Wybory organu wykonawczego w gminie
(przypadek Piaseczna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Jowanka Jakubek:
Relacje pomiędzy prezydentem a premierem w zakresie polityki
zagranicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
HISTORIA KOŚCIOŁA
Wojciech Jakubowski, ks. Marek Solarczyk:
Przeobrażenia łacińskiej organizacji kościelnej
na ziemiach polskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
MATERIAŁY METODYCZNE
Jacek Korpikiewicz:
Teoria gier a integracja europejska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Izabela Malinowska:
Wolność sumienia i wyznania (religii) w prawie polskim
i w prawie międzynarodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Cezary Tomasz Szyjko:
Społeczeństwo europejskie wobec nowego wymiaru polityki
regionalnej UE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Øèðèí Ê. Ààëèåâà
Âçàèìîîòíîøåíèÿ Ðîññèè è íîâûõ ãîñóäàðñòâ Öåíòðàëüíîé Àçèè
íà ôîíå ãëîáàëüíîé ãåîïîëèòèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
RECENZJE
Wojciech Jakubowski
Jolanta Itrich-Drabarek, Uwarunkowania, standardy i kierunki
zmian służby cywilnej w Polsce na tle europejskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:46:21
Pobrań
Pobierz 2629

Pobierz:
Pobierz
(2.41MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]