Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 4/2009
Download > 11. Rocznik 2009 > Nr 4/2009

Nr 4/2009


SPIS TREŚCI


PROBLEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE
Jolanta Itrich-Drabarek:
Status urzędnika w XX-wiecznej Polsce: zarys problemu . . . . . . . . . . . 9
Łukasz Małecki-Tepicht:
Powrót do służebnego charakteru administracji publicznej . . . . . . . . 22
Włodzimierz Fehler:
Bezpieczeństwo publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Z BADAŃ NAD PROBLEMATYKĄ PARTYCYPACJI POLITYCZNEJ
Filip Pierzchalski:
Obywatelskość a podmiotowość w wyjaśnianiu praktyki
społeczno-politycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Katarzyna Rymarek, Piotr Załęski:
Postawy warszawskich licealistów wobec rzeczywistości politycznej . . . 65
Arkadiusz Indraszczyk:
„Historyczne partie agrarne” z państw Europy Środkowej
(Bułgaria, Polska, Rumunia, Słowacja) w eurowyborach 2009 roku . . . 99
HISTORIA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Łukasz Czubla:
Benedykt XV i Pius XI – kulisy negocjacji dyplomatycznych
w rozwiązywaniu „kwestii rzymskiej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
ETNOLOGIA
Jacek Jan Pawlik:
Zjawisko kanibalizmu – fantazmat czy rzeczywistość? . . . . . . . . . . . 137
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Ãóëüçàò Ê. Ààëèåâà
Ïðèðîäà è îñîáåííîñòè ïðîÿâëåíèÿ ýòíè÷åñêèõ
êîíôëèêòîâ â ïîñòñîâåòñêèõ ñòðàíàõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
RECENZJE
Tomasz Sikorski:
Jan Paweł II i Europa, pod red. Katarzyny Kalinowskiej,
Barbary Brodzińskiej, Małgorzaty Zamoyskiej, Wydawnictwo UMK,
Toruń 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:38:16
Pobrań
Pobierz 5237

Pobierz:
Pobierz
(1.41MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]