Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 3/2009
Download > 11. Rocznik 2009 > Nr 3/2009

Nr 3/2009


SPIS TREŚCI


PRZEMIANY USTROJOWE W POLSCE PO 1989 ROKU:
OBLICZA I BOHATEROWIE
Tomasz Słomka:
Kilka uwag o modelu polskich przemian ustrojowych . . . . . . . . . . . . . .9
Anna Materska-Sosnowska:
Geneza Okrągłego Stołu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Waldemar Tomaszewski:
Okrągły Stół a zmiany konstytucji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Anna Powałka:
Mieczysław F. Rakowski: casus partyjnego reformatora . . . . . . . . . . . .35
Piotr Zakrzewski:
Lech i Jarosław Kaczyńscy: między Okrągłym Stołem
a IV Rzecząpospolitą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Łukasz Zamęcki:
Próba szkicu sylwetki psychopolitycznej Bronisława Geremka . . . . . .60
Kamil Tomczyk:
Czesław Kiszczak: lider demokratycznych przemian czy obrońca
reżimu autorytarnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
DYSKUSJE I POLEMIKI
Aleksandra Dudzińska:
„To ONI podzielili NAS”: relacje elity-społeczeństwo po 1989 roku . .111
ETNOLOGIA
Anna Nadolska-Styczyńska:
Siły na zamiary czy zamiar wedle sił? Refleksje nad charakterem
współczesnych polskich badań etnologicznych prowadzonych
w Afryce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Íóðçàò Ê. Ààëèåâà:
Ýòíîïîëèòè÷åñêèé àñïåêò êóëüòóðíîãî äèàëîãà
çàïàä-âîñòîê â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
May 24 2012 15:37:17
Pobrań
Pobierz 3344

Pobierz:
Pobierz
(1.46MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]