Partnerzy naukowi projektu
Według punktacji MNiSW,
za publikację artykułów w czasopiśmie
przyznaje się 20 punktów.
Czasopismo jest dostępne
w formie drukowanej
i elektronicznej,
przy czym wersja papierowa
jest wersją pierwotną.
Czasopismo realizuje zasady
etyki publikacyjnej zgodne
z wytycznymi Komitetu
do spraw Etyki Publikacyjnej
(COPE – Committee on Publication Ethics).
Począwszy od nr 1/2017 artykuły zamieszczane w czasopiśmie „Społeczeństwo i Polityka” są udostępniane na amerykańskim portalu naukowym Academia.edu.
Download: Nr 2/2015
Download > 05. Rocznik 2015 > Nr 2/2015

Nr 2/2015


KONSOLIDACJA PAŃSTWA
Balázs Dobos: Demokratyczna konsolidacja a granice wspólnoty:
współczesne wyzwania mniejszości na Węgrzech. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Adam Burakowski: Europeizacja grup interesu w Republice Mołdawii. . . . 29
Jānis Krēķis: Interpretacje historii w mediach Łotwy jako instrument
soft power Rosji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Bartłomiej Zdaniuk: Problem konsolidacji państwowej Republiki
Mołdawii: czynniki i przeszkody. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Gilles Vergnon: Socjaldemokracja a państwo w Europie Zachodniej:
ujęcie perspektywiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
KULTURA I POLITYKA
Arkadiusz Rosiński: Znaczenie Wspólnej Polityki Zagranicznej
i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej w procesach kształtowania
tożsamości europejskiej – perspektywa konstruktywistyczna . . . . . . . . . . . 85
Magdalena Chybowska: Dagestan – mozaika kultur i problemów. . . . . . . .101
PSYCHOLOGIA POLITYKI
Piotr Motyka: Paranoja a paranoja polityczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Bolesław Piasecki: Motywacje agentów służb specjalnych . . . . . . . . . . . . . .128
SOCJOLOGIA POLITYKI
Agnieszka Wrońska: Polacy i Niemcy: stereotypy we wzajemnym
postrzeganiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Iwona Gołębiewska: Globalna proletaryzacja – prekariat od inercji
do kontestacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
POLITYKI PUBLICZNE
Bolot S. Džamankulov: Ubóstwo i dezintegracja narodowa
we współczesnym Kirgistanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Elżbieta Szymańczuk: Patologie społeczne a polityki publiczne
w krajach Ameryki Południowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
HISTORIA NAJNOWSZA
Dariusz Jarosz: Polska 1944–1950: wybrane problemy rekonstrukcji
po II wojnie światowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Alexandr Mancev: Naddniestrze – od Mołdawskiej SRR do konfl iktu
zbrojnego (1940–1992). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Z PERSPEKTYWY WSCHODU
Rahat D. Stamova, Dina K. Imanbaeva: System prawa starożytnej
Grecji jako prekursor prawa rzymskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Èlnaz S. Baktygulov: Specyfi ka cywilizowanego barbarzyństwa
w warunkach globalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
VARIA
Anna Nadolska-Styczyńska: Nadzieja umiera ostatnia. Pozaeuropejska
kolekcja Miejskiego Muzeum Etnografi cznego w Łodzi jako przykład
kolekcji nie w pełni utraconej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
RECENZJE, ESEJE RECENZYJNE, ARTYKUŁY RECENZYJNE,
NOTY RECENZYJNE
Patrycja Operacz: Waldemar Rogowski, „Dylematy liberalizmu.
Wokół myślenia politycznego Józefa Tischnera” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Klaudia Wolniewicz: „Zapomniane miejsca, zapomniani ludzie.
Restrukturyzacja ekonomiczna a zmiana kulturowa”,
red. Kazimiera Wódz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Zrzut ekranu
Zrzut ekranu
Kalendarz
JS
August 10 2015 10:43:30
Pobrań
Pobierz 4020

Pobierz:
Pobierz
(2.03MB)
Statystyka Łącznie plików: 58
Łączna liczba pobrań: 217796
Najpopularniejszy plik: Nr 4/2015 [ 11091 ]
Najnowszy plik: Nr 4/2019 [ 314 ]